รายละเอียดการยื่นส่งเล่มเพื่อสอบ Proposal วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รหัส 18)

Share This Post

รายละเอียดการส่งเล่มเพื่อยื่นขอสอบ Proposal
วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

1.เล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ(บทที่ 1-3 โดยมีหัวข้อครบถ้วนตามประกาศ) จำนวน 3 เล่ม

 

2.เข้ารูปเล่มโดยใช้สันปกแบบกระดูกงู โดยทั้ง 3 เล่ม ให้ทำการจัดลำดับเอกสารตามนี้

2.1 ใบคำร้องขอยื่นสอบ Proposal ที่มีลายเซ็นอนุมัติของอาจารย์ที่ปรึกษา  คลิ้กที่นี่ >>> ใบคำร้องขอยื่นสอบ

2.2 สำเนาใบเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

2.3 เล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ

2.4 แบบสอบถามหรือบทสัมภาษณ์ (ถ้า นศ.ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิต้องแนบเอกสารนี้ด้วย)

 

3.ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ภายในวันที่ 3 พ.ย. 62 ภายใน 14.00 น.

 

หมายเหตุ :

1.หลักสูตรไม่รับส่งเล่มที่ไม่มีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้นขอให้นักศึกษาวางแผนในการดำเนินการส่งเล่มให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด

2.นักศึกษาสามารถส่งก่อนวันที่ 3 พ.ย. 62 ได้ โดยสามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นส่งได้เช่นกัน

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch