ม.หอการค้าไทย ใจดี ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่-นักศึกษาปัจจุบัน เรียนต่อปริญญาโท-ปริญญาเอก

Share This Post

ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ระลอก 3 นี้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบในวงกว้าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2564 นี้ มาตรการช่วยเหลือฯ ได้แก่ การแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้สูงสุด 5 งวด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ส่วนลดหากชำระเงินเต็มจำนวน รวมถึงส่วนลดสำหรับศิษย์เก่าและเครือญาติศิษย์เก่า มุ่งหวังให้โอกาสในการเรียนรู้ไม่ขาดตอน และนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อกู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ทันที

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยฯ  มีความห่วงใยนักศึกษาต่อสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ที่ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สุขภาพ และจิตใจ      ในวงกว้าง ทุกอาชีพ ทุกธุรกิจ รวมถึงกลุ่มผู้ที่สนใจอยากจะเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก แต่มีความกังวลใจในเรื่องค่าใช้จ่าย ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทั้งนักศึกษาปัจจุบัน และผู้สมัครใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ได้แก่
1. การแบ่งชำระค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมได้สูงสุด 5 งวด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
2. ส่วนลด 5% ของค่าหน่วยกิตในเทอมถัดไป สำหรับผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตสำหรับศิษย์เก่าตลอดหลักสูตร และ ส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตสำหรับเครือญาติศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ใน 2 ภาคการศึกษาแรก”
4.สิทธิ์ประโยชน์ “เพื่อนชวนเพื่อน” ให้เฉพาะนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ไม่รวมนักศึกษาใหม่ปี 2564) เมื่อแนะนำคนรู้จักมาเรียนหลักสูตรใด ก็ได้ในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยผู้ชวนจะได้รับ “ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน” จำนวน 5,000 บาท

ผศ.ดร. มานาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นักศึกษาและผู้สมัครหลายคนได้รับผลกระทบทั้งด้านธุรกิจ อาชีพการงาน รวมถึงผลกระทบด้านสุชภาพและจิตใจ ซึ่งการฟื้นฟูธุรกิจ หรือการหางานทำใหม่ อาจจำเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ด้วยการ re-skill หรือ up-skill เพื่อพร้อมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ทันที การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จึงไม่ควรหยุดนิ่ง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความทันสมัยเชิงนวัตกรรม และเน้นการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมให้ผู้เรียนนำเนื้อหาไปใช้ในธุรกิจและในอาชีพได้ทันที ตัวอย่างเช่น การตลาดออนไลน์, Design Thinking, Business Model Canvas, Agile mindset, Fintech, AI/Robotic, Data Analytics, ฯลฯ นักศึกษาจะเรียนกับอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพในวงการโดยตรง นอกจากนี้ การเรียนยังมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อการสนับสนุนทางธุรกิจซึ่งกันและกันได้ทันที และในอนาคต เรายังมีชมรมต่างๆ ตามความสนใจ เช่น ชมรมนักลงทุน ชมรม marketplace ชมรมกินเที่ยว ฯลฯ รวมถึงคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีอีกจำนวนมาก”

       หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (CEO MBA / iMBA / eMBA)

หลักสูตรเศษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ

       หลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือนกรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 โทร: 02-697-6881-3, 02-697-6885-6 และ 02-697-6333 หรือ มือถือ 095-3675512 / Line : @gsutcc Website: https://gs.utcc.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล (อ้อม)
โทร. 02-6976880
มือถือ 086-1650602
อีเมล [email protected]

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch