ป.เอก นิเทศฯ ม.หอการค้าไทยผลิตครูไทยสู่เวทีวิชาการโลก

ป.เอก นิเทศฯ ม.หอการค้าไทยผลิตครูไทยสู่เวทีวิชาการโลก

Share This Post

ป.เอก นิเทศฯ ม.หอการค้าไทยผลิตครูไทยสู่เวทีวิชาการโลก

เมื่อเร็วๆนี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21 st Century (ICS21) ณ เมืองอัมส์เตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมการศึกษาดูงานสถาบันและหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ในสถานที่ศึกษา ที่สำคัญยังมีการแลกเปลี่ยนจากนักวิชาการสถาบันการศึกษาจากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย ตะวันอกกลางทั่วทุกมุมโลก ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับโลกใช้สำหรับพัฒนาประชากรของโลกต่อไปในอนาคต

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch