ป.เอก นิเทศฯ ม.หอการค้าไทยบินลัดฟ้าโชว์ผลวิจัยชาวยุโรป พร้อมผลิตดุษฎีบัณฑิตรับใช้สังคม

ป.เอก นิเทศฯ ม.หอการค้าไทยบินลัดฟ้าโชว์ผลวิจัยชาวยุโรป พร้อมผลิตดุษฎีบัณฑิตรับใช้สังคม

Share This Post

ป.เอก นิเทศฯ ม.หอการค้าไทยบินลัดฟ้าโชว์ผลวิจัยชาวยุโรป พร้อมผลิตดุษฎีบัณฑิตรับใช้สังคม

เมื่อเร็วๆ นี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตร และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม จำนวน 14 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21 st Century (ICS21) ณ เมืองอัมส์เตอร์ดัม พร้อมกับการศึกษาดูงานสถาบันและหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การมานำเสนองานวิจัยเป็นวัตถุประสงค์หลักที่หลักสูตรกำหนดไว้ว่าดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิตออกมารับใช้สังคม ต้องมีศักยภาพในระดับนานาชาติ จากที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่เข้มข้น เราพยายามให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงประเด็นการวิจัยและประยุกต์แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดระหว่างวัฒนธรรมกับการกำหนดหัวข้อการวิจัย และเทคนิคการนำเสนองาน และมีประสบการณ์ในการนำเสนองานวิจัยในต่างประเทศ มีโอกาสได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ที่ปรึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนางานวิจัยของตนจนและสามารถดำเนินงานวิจัยเผยแพร่งานวิจัยของตนให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และที่สำคัญการมาอยู่ร่วมกันในระยะสั้นในต่างประเทศเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นและรุ่นพี่-รุ่นน้องอย่างใกล้ชิด

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch