ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

Share This Post

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

 

รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)
สอบวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องสอบ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ตึก 5 ชั้น 1

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch