ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

Share This Post

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศ

รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

สอบวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 24 ชั้น 5

ภาคเช้า

>>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 1 เริ่มสอบสัมภาษณ์ 9.00 น.
(กลุ่มวิชาการเงิน ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

>>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 2 เริ่มสอบสัมภาษณ์ 9.00 น.
(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

>>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 3 เริ่มสอบสัมภาษณ์ 11.00 น.
(กลุ่มวิชาการจัดการ เรียนเฉพาะวันเสาร์(IE MBA) เเละกลุ่มวิชาการตลาด เรียนเฉพาะวันเสาร์(IM MBA))

 

>>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 4 เริ่มสอบสัมภาษณ์ 12.00 น.
(กลุ่มวิชาการจัดการ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์(ME MBA) เเละกลุ่มวิชาการตลาด เรียนเฉพาะวันอาทิตย์(EM MBA)

 

>>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 5 เริ่มสอบสัมภาษณ์ 12.00 น.
(กลุ่มวิชาการจัดการ ภาคเสาร์อาทิตย์ เเละกลุ่มวิชาการตลาด เรียนเฉพาะวันเสาร์(IM MBA)

 

หมายเหตุ: กลุ่มวิชาการตลาด เรียนเฉพาะวันเสาร์(IM MBA) ตรวจสอบรายชื่อในห้องสัมภาษณ์ที่ 3 เเละ 5

 

 

ภาคบ่าย

>>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 1 เริ่มสอบสัมภาษณ์ 13.00 น.
(กลุ่มวิชาการตลาด ภาคค่ำเเละภาคเสาร์-อาทิตย์)

 

>>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 2 เริ่มสอบสัมภาษณ์ 13.00 น.
(กลุ่มวิชาการประกอบการ,กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ เเละกลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล)

 

>>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 3 เริ่มสอบสัมภาษณ์ 13.00 น.
(กลุ่มวิชาการจัดการการโรงเเรม)

 

*เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2.สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด

3.สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด

4.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

5.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

6.หนังสือรับกองการทำงาน (ถ้ามี)

7.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล,ทะเบียนสมรส(กรณีชื่อนามสกุล ไม่ตรงกับเอกสาร)

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch