ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคต้น (รอบ 1) ปีการศึกษา 2562

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคต้น รอบ 1)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

———————————————————————————————————————————————

วิชาปรับพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

MB 004 หลักการพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์

เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 13 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เฉพาะวิชาปรับพื้นฐานเท่านั้น)

รับเอกสารการเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1(ไฟล์) ตารางการบรรยายวิชาปรับพื้นฐาน

———————————————————————————————————————————————

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน 3,000 บาท **ภายในวันที่ 11 – 18 กรกฎาคม 2562** (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์)

**นักศึกษาสามารถปริ้นต์ใบชำระค่าแรกเข้าปรับพื้นฐานได้ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป**

โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

(ไฟล์) วิธีปริ้นต์ใบ Pay in slip เพื่อชำระค่าแรกเข้าปรับพื้นฐาน และชำระค่าเทอม

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

———————————————————————————————————————————————

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2562)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียนวันที่ 13 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2562 (ตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ชำระเงินภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2562

คลิ๊กที่นี่ ——— ปฎิทินการศึกษา

———————————————————————————————————————————————

การทำบัตรนักศึกษา

1. นักศึกษากรอกเอกสารการทำบัตรนักศึกษาให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด แนบพร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ส่งได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562(ไฟล์) เอกสารการทำบัตรนักศึกษา

2. นักศึกษาส่งไฟล์สแกนรูปถ่ายสี ความละเอียด 150 dpi ขึ้นไป ส่งได้ที่ [email protected] ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

(ในการส่งไฟล์รูปถ่ายสีให้นักศึกษาแจ้งรหัสนักศึกษา 13 หลัก และชื่อ-นามสกุล) (ไฟล์) รายละเอียดรูปถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา

———————————————————————————————————————————————

การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

นักศึกษามาทำเรื่องส่วนลดศิษย์เก่า 10 % **ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2562**ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch