บีโอไอเยอรมนี จับมือ ป.เอก นิเทศฯ หอการค้าไทย บุกตลาดยุโรปชวนลงทุนประเทศไทย

บีโอไอเยอรมนี จับมือ ป.เอก นิเทศฯ หอการค้าไทย บุกตลาดยุโรปชวนลงทุนประเทศไทย

Share This Post

บีโอไอเยอรมนี จับมือ ป.เอก นิเทศฯ หอการค้าไทย บุกตลาดยุโรปชวนลงทุนประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21 st Century และได้เข้าศึกษาเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเทศเยอรมนี ภายใตจ้หัวข้อ “BOI’s Marketing & Investment Promotion Strategy to attract FDI in Europe” โดยได้รับการต้อนรับจากดร. รัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาขาเยอรมนีและคณะทำงาน

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch