ตารางสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สอบระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2562

Share This Post

ตารางสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
สอบระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2562

นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งสอบ
ในระบบทะเบียนของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง
หากพบข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch