ขอแสดงความยินดี กับผู้ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประเภท ทุนส่งเสริมโอกาส (สื่อมวลชน และ ผู้มีชื่อเสียง) ประจำปีการศึกษา 2564

Share This Post

ขอแสดงความยินดี กับผู้ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประเภท ทุนส่งเสริมโอกาส (สื่อมวลชน และ ผู้มีชื่อเสียง) ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้ได้รับทุนการศึกษา โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้
1. สมัครเรียนผ่านระบบ https://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp
2. ชำระค่าสมัครเรียน 900 บาท
3. ส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียน ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3.1 ใบสมัคร (Print จากเว็บไซต์สมัครเรียนในข้อ 1)
3.2 ใบเสร็จชำระค่าสมัครเรียน 900 บาท
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
3.5 สำเนาใบปริญาบัตร 2 ชุด
3.6 (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ โทร. 02697-6781 (คุณเอ็ม/คุณลูกเต๋า) หรือทาง Line @utcc

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอกได้ที่
https://gs.utcc.ac.th/

ติดต่อ GS.UTCC
Line: @gsutcc

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch