ขอแสดงความยินดี กับผู้ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประเภท ทุนส่งเสริมโอกาส (สื่อมวลชน และ ผู้มีชื่อเสียง) ประจำปีการศึกษา 2564

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
ขอแสดงความยินดี กับผู้ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประเภท ทุนส่งเสริมโอกาส (สื่อมวลชน และ ผู้มีชื่อเสียง) ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้ได้รับทุนการศึกษา โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้
1. สมัครเรียนผ่านระบบ https://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp
2. ชำระค่าสมัครเรียน 900 บาท
3. ส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียน ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3.1 ใบสมัคร (Print จากเว็บไซต์สมัครเรียนในข้อ 1)
3.2 ใบเสร็จชำระค่าสมัครเรียน 900 บาท
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
3.5 สำเนาใบปริญาบัตร 2 ชุด
3.6 (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ โทร. 02697-6781 (คุณเอ็ม/คุณลูกเต๋า) หรือทาง Line @utcc

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอกได้ที่
https://gs.utcc.ac.th/

ติดต่อ GS.UTCC
Line: @gsutcc

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch