ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกระดับ (ป.ตรี-โท-เอก) ทุกชั้นปี (เฉพาะที่กำลังศึกษาอยู่) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มแรก

Share This Post

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกระดับ (ป.ตรี-โท-เอก) ทุกชั้นปี (เฉพาะที่กำลังศึกษาอยู่)

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มแรก คลิกที่ลิงค์นี้

http://student.utcc.ac.th/vaccine/

วัคซีนนี้จัดสรรโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้วยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ในเบื้องต้นมกค.ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาจำนวน 1,000 โดส จึงต้องเรียกฉีดตามลำดับของผู้ลงทะเบียนก่อน (First come first serve) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง SMS โปรดยืนยันกลับตามลิงค์ที่ส่งไป

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเกินกว่าจำนวนวัคซีน จะเรียกเข้ารับการฉีดทาง SMS ทันทีที่ได้รับวัคซีนมาเพิ่มเติม
วัคซีนในการฉีดล็อตนี้ คือ AstraZeneca (ชนิดของวัคซีนขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล)

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch