กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมทักษะผู้บริหาร

กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมทักษะผู้บริหาร

Share This Post

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA และ iMBA

กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมทักษะผู้บริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA และ iMBA กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า โดยมีอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรของแต่ละกลุ่มวิชา เข้าร่วมติวเข้ม ให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Mytt beach Hotel Pattaya จ.ชลบุรี

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch