การสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สอบระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562

Share This Post

ประกาศตารางสอบ
การสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
สอบระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562

นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งสอบ
ในระบบทะเบียนของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง
หากพบข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch