การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8

Share This Post

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8|
The 8th Annual National Conference on Business and Accounting
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ลง IS ภาคปลาย 2562
ที่มีความประสงค์จะนำเสนอบทความวิชาการโครงการนี้ให้ดำเนินการดังนี้

 

  1. ให้นักศึกษาส่งบทความวิชาการ(สรุปจากIS ของนักศึกษาตามรูปแบบที่กำหนด)ส่งบทความวิชาการเป็นไฟล์ Microsoft word  ไม่เกิน10 แผ่น ที่ [email protected] (ชื่อไฟล์ระบุเป็น ชื่อ-นามสกุล) ส่งภายในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
  1. ให้นักศึกษาส่งบทความวิชาการ(สรุปจากIS ของนักศึกษาตามรูปแบบที่กำหนด) ส่งเป็น Paper ไม่เกิน 10 แผ่น โดยแนบแบบฟอร์มอนุมัติบทความวิชาการที่มีลายเซ็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ภายในวันจันทร์ที่  16 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องส่งบทความวิชาการ ทั้ง 2 แบบ (ไฟล์ word และ Paper)

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch