การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562

Share This Post

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย จัดงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเปิดงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 มีนักวิจัย นักวิชาการมาร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch