เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) Doctor of Business Administration Program (Bilingual Program)

Share This Post

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
Doctor of Business Administration Program (Bilingual Program)
💡 ปลุกความคิด นักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ สร้างงานวิจัย ไร้พรมแดน
💻 หลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ในตัวคุณ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมั่นใจ โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก และสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยเข้าร่วมเวที่การประชุมนานาชาติ
💰 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 868.950 บาท
(ไม่รวมค่าสมัคร 1,500 บาท และไม่รวมค่าปรับพื้นฐานวิชาละ 5,000 บาท)
🌟โปรโมชั่นส่วนลดกว่า 200,000 บาท สำหรับปีการศึกษา 2564
 • เรียน Course Work เพียง 1 ปี (จำนวน 6 วิชา 18 หน่วยกิต)
  • ทฤษฎีและกลยุทธ์การจัดการขั้นสูง
  • การออกแบบและระเบียบวิธีการวิจัย
  • การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
  • การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
  • สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตด้านธุรกิจ
  • หัวข้อวิจัยทางด้านธุรกิจขั้นสูง
 • ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต (จัดทำเป็นภาคภาษาอังกฤษ)
 • หลักสูตร 3 ปี จบ (54 หน่วยกิต)
 • เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 868,950 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร 1,500 บาท และไม่รวมค่าปรับพื้นฐานวิชาละ 5,000 บาท) โปรโมชั่นส่วนลดกว่า 200,000 บาท สำหรับปีการศึกษา 2564

การดำเนินการเรียนการสอน

ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคปลาย        เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

 1.  รูปถ่าย(สี) ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ติดในใบสมัคร)                     จำนวน 1 รูป
 2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                จำนวน 1 ชุด
 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน 1 ชุด
 4.  สำเนาใบปริญญาบัตร ปริญญาตรีและปริญญาโท                       จำนวน 2 ชุด
 5.   สำเนาทรานสคริปต์ ปริญญาตรีและปริญญาโท                         จำนวน 2 ชุด
 6.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส                จำนวน 2 ชุด
  (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)
 7.  ผู้สมัครนำเสนอโครงร่างของงานวิจัยที่สนใจจะดำเนินงาน (ถ้ามี)

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จาก ระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า และ

(2) ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า เป็นภาษาอังกฤษ

(3) ผ่านการเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยการสอบแต่ละครั้งนั้นต้องผ่านการนำเสนอการประชุมนานาชาติ (International Conference) และ

(4) จัดทำดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการสอบโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้อง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้อง ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามที่ สกอ. รับรอง โดยมีกรรมการภายนอกมาร่วม กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และบัญชี หรือสาขาอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ เทียบเท่า และ
 3. มีผลคะแนนสอบ IELTS (Academic Band) โดยได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 5.5 และต้องได้คะแนนในแต่ละ Band ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป (Paper Based) หรือ 173 (Computer Based) หรือ 61 (Internet Based) ในกรณีผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกมีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งข้างต้นยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน  2  ปีการศึกษาแรก

           ทั้งนี้ ผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ หรือตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่ได้รับการยอมรับและสามารถเทียบเคียงกันได้ ดังนี้

 

                        

TOEFL

(paper)

TOEFL

(CBT)

TOEFL

(IBT)

TOEIC IELTS CU TEP UTCC

BEST

UTCC

Advanced

BEST

500 173 61 600 5.0 60 485 60
 1. 4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สอบถามเพิ่มเติม
คุณเพชรรัตน์ แจ้งจั่น
Tel 095-367-5512
Line : @gsutcc

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch