บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำลังเปิดรับสมัคร aMBA (Analyst MBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอกา

Share This Post

aMBA (Analyst MBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียนทุกวันเสาร์ สามารถเรียนจบภายใน 16 เดือน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียน [email protected]
จะได้รับทุนการสอบ AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) ฟรี 1 ครั้ง พร้อมโอกาสมากมายในสายวิชาชีพหลักทรัพย์และการลงทุน

[email protected] ประตูสู่สายงานวิชาชีพวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน

  • เรียนรู้จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ

  • โอกาสในการฝึกงานกับบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นนำ

  • สื่อการเรียนฟรี เพื่อสอบ AISA ในรูปแบบ e-book

  • อบรมความรู้ผ่าน SET e-learning ฟรี ครบทุกวิชา

  • Mock exam หลักสูตร AISA เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย และ SET e-learning

  • รับประกาศนียบัตรเข้าร่วม (Certificate of Completion) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังเรียนครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร AISA*

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 5 ตุลาคม 2565
สอบสัมภาษณ์วันที่ 7 ตุลาคม 2565
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์วันที่ 11 ตุลาคม 2565

รายละเอียดหลักสูตร aMBAเพิ่มเติม https://gs.utcc.ac.th/amba/

สมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/admission/

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอกได้ที่ https://gs.utcc.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม
Line Official @GSUTCC
โทรศัพท์ 0953675512

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch