โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 10,000 บาท เรียนต่อปริญญาโท-เอก สำหรับบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Share This Post

เงื่อนไขในการใช้ Gift Voucher

1.รับส่วนลด 5,000บาท ในเทอมที่สมัคร โดยหักในระบบค่าเล่าเรียนเมื่อชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน และจะได้รับส่วนลดอีก 5,000บาท ในเทอมถัดไป
2.สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10%ตลอดหลักสูตร สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3.Gift Voucher ใช้ได้เมื่อสมัครเรียนในปีการศึกษา 2565 กับบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น
4.เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

*สำหรับบัณฑิต / มหาบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาในพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 – 2563 และสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของ บัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
WEBSITE: http://gs.utcc.ac.th
Instagram : graduate.utcc
Facebook : GSUTCC
Twitter : @GS_UTCC
โทร : 095-367-5512

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch