เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

ทุนความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ประเภทที่ 4 ระดับปริญญาโท

ประจำปีการศึกษา 2567

 

 • ระยะเวลาในการสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 เมษายน 2567 ทาง https://gs.utcc.ac.th/scholarship
 • วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
 • ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ทาง https://gs.utcc.ac.th/scholarship
 • ยืนยันสิทธิ์การรับทุนและชำระค่าบำรุง ภายใน 10 พฤษภาคม 2567
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน 26 พฤษภาคม 2567

 

ช่องทางการรับสมัคร
1. ผู้สมัครกรอกสมัครกับทางบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมชำระเงิน ค่าสมัคร 900 บาท ทาง https://gs.utcc.ac.th/register/
2. ส่งประวัติย่อแนะนำตัว นำเสนอผลงานที่ผ่านมา ในรูปแบบ PDF File ส่งมาที่อีเมล [email protected]  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567   ชื่อหัวข้อ  “สมัครทุนส่งเสริมโอกาส”

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร         

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ประเภททุน

 1. ทุนเต็มจำนวน
  (ทุนเต็มจำนวนของค่าเล่าเรียนก่อนหลักสูตร (เรียนปรับพื้นฐาน), ค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิต), ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าสอบประมวลความรู้, ค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ)
 2. ทุนครึ่งหนึ่ง
  (ทุนครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนก่อนหลักสูตร (เรียนปรับพื้นฐาน), ค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิต), ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าสอบประมวลความรู้, ค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
 3. ทุนบางส่วน
  (ทุนบางส่วนของค่าเล่าเรียนก่อนหลักสูตร (เรียนปรับพื้นฐาน), ค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิต), ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าสอบประมวลความรู้, ค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ)

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. หากไม่มีประสบการณ์การในการทำงาน จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 หรือ ในกรณีที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 4. เป็นผู้มีชื่อเสียง มีความสามารถพิเศษ ได้รับการยอมรับในสังคมด้านต่าง ๆ อาทิ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักดนตรีดนตรี อินฟลูเอนเซอร์ สื่อมวลชน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร   900 บาท (ผู้สมัครเป็นคนชำระเอง)
ค่าบำรุงในการยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา  10,000 บาท*  

*อาจมีค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียน

 

เอกสารในการสมัคร (ส่งเอกสารตัวจริงกับบัณฑิตวิทยาลัย)

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด
 5. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
 6. หนังสือรับรองการทำงาน (รวมระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปหลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี)
 7. แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) (นำมาวันสอบสัมภาษณ์ )

เงื่อนไขของผู้ได้รับทุนการศึกษา

 1. ต้องรักษาระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะถูกตัดสิทธิ์รับทุนในเทอมต่อไป จะสามารถได้รับทุนตามเดิมในเทอมถัดไปเมื่อได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นเป็นไปตามที่แผนการเรียนกำหนด หรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา
 3. ต้องปฏิบัติงานวิชาการ และหรืองานอื่น ๆ ที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด

การพ้นสภาพความเป็นนักศึกษาประกอบด้วย

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคปลายต่ำกว่า 3.00
 2. ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบียบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พจนีย์ ไทยานันท์            02-697-6787
เมธา คงเมือง                 02-697-6781
(วันจันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.)