หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน (Analyst MBA)

ได้รับเกียรติจาก คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Never Die”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย