🎉หลักสูตรประกาศนียบัตร D-EA
Digital Enterprise Architecture:
Strategies & Practices
บริหารจัดการโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม https://utccnd.utcc.ac.th/shortcourse-detail/49