หลักสูตร CEO MBA สาขาการจัดการ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Doing Business in the Global Economy: กรณีศึกษา ปลาทูน่า Sea Value โตในตลาดโลก”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 หลักสูตร CEO MBA สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติจาก คุณวรรณศิริ เหล่าศิริชน ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ต ในเครือกลุ่มซีแวลู มาบรรยายพิเศษในรายวิชา MG503 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ ในหัวข้อ “Doing Business in the Global Economy: กรณีศึกษา ปลาทูน่า Sea Value โตในตลาดโลก”

คุณวรรณศิริ ได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจในตลาดโลก โดยใช้กรณีศึกษาของปลาทูน่า Sea Value ซึ่งประสบความสำเร็จในการขยายตลาดไปทั่วโลก

เนื้อหาการบรรยายครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้:

  • เทรนด์และโอกาสทางธุรกิจในตลาดโลก
  • กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
  • การจัดการห่วงโซ่อุปทานข้ามชาติ
  • การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดในต่างประเทศ
  • การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจระหว่างประเทศ

นักศึกษา CEO MBA ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของ

คุณวรรณศิริ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในตลาดโลก

กิจกรรมบรรยายพิเศษครั้งนี้

เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา CEO MBA อย่างมาก

ช่วยให้พวกเขาเข้าใจกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจในตลาดโลก

และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองในอนาคต

เกี่ยวกับหลักสูตร CEO MBA สาขาการจัดการ

หลักสูตร CEO MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เป็นหลักสูตร MBA ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร

ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น

ในการบริหารธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์

หลักสูตรนี้

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ผสมผสานทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา

พร้อมทั้งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนมาบรรยายพิเศษ

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย

หากท่านสนใจสมัครเรียนหลักสูตร CEO MBA สาขาการจัดการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Family

หรือโทร. 095-3675512