หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ
ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เมชฌ เมธจิรนนท์ และ รศ.ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
มาเป็นประธานสอบการเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ (IS) ของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน ทั้งหมด 7 คน
เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566