ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 – 14.00 น.

ณ ห้อง 5504 บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย