หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพานักศึกษา ปริญญาโท cyber law เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย ในวันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 2566