โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA เพื่อรับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของท่าเรือ พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง

ณ บริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

วันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลา 07.00 – 19.00 น.