วารสารวิชาการ

บทความวารสารวิชาการ

Thai Journal of East Asian Studies และวารสารวิชาการญีปุ่่นศึกษา

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Thai Journal of East Asian Studies และวารสารวิชาการญีปุ่่นศึกษา

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วารสารวิชาการ Thai Journal of East Asian Studies

วารสารวิชาการญีปุ่่นศึกษา

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์