หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์


สมัครเรียน


จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่การเป็นนักบริหารและผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรม การตลาดดิจิทัล การบัญชีและการเงิน การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์อย่างยั่งยืน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจ การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จาก 3 กลุ่มวิชาตามความสนใจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจภัตตาคาร และกลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์และธุรกิจบันเทิง

ข้อมูลหลักสูตร


รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์

 

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Master of Management Program in Tourism, Hospitality and Event Management

 

ชื่อปริญญาภาษาไทย

ชื่อเต็ม (ไทย) การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์)

ชื่อย่อ (ไทย) กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์)

 

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Management (Tourism, Hospitality and Event Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.M. (Tourism, Hospitality and Event Management)

 

สิทธิพิเศษ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 5%

 

ระยะเวลาที่เรียน

1 ปี 8 เดือน – 2 ปี

 

วัน/เวลาเรียน

วันเสาร์
เริ่มเรียนวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมของทุกปี

 

ค่าใช้จ่าย

แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์) ตลอดหลักสูตร 209,000 บาท แบ่งชำระเป็น 5 งวด
แผน 2 แบบวิชาชีพ (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ตลอดหลักสูตร 198,000 บาท แบ่งชำระเป็น 5 งวด

 

ระยะเวลาที่เรียน

1 ปี 8 เดือน – 2 ปี

ผู้อำนวยการหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์​

we love them

what our clients have to say

“Lorem ipsum dolor sit amet, contur ading elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”
Sophie LeonardCEO shark
Sophie Leonard
“Lorem ipsum dolor sit amet, contur ading elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”
Herman NortonStudio Director
Herman Norton
“Lorem ipsum dolor sit amet, contur ading elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”
Amanda ParksCYBERO
Amanda Parks