หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) aMBA (Analyst MBA)

สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน  (เรียนทุกวันเสาร์ เต็มวัน)

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

ชื่อย่อ aMBA (Analyst MBA)

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน ในชื่อว่า “aMBA (Analyst MBA)” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพที่มีความรู้และความสามารถเป็น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน หรือนักบริหารการเงินให้กับภาคธุรกิจ

โดยผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการเข้าสู่สายงานวิชาชีพวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศ พร้อมกับโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ และสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนจาก SET e-learning พร้อมกับทบทวนเพื่อสอบ AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) และทุนทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ Foundation เพื่อให้ได้คุณวุฒิ Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

ชื่อหลักสูตร           :           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

ชื่อปริญญา           :           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration )  บธ.ม.

จำนวนหน่วยกิต    :             36 หน่วยกิต

 

เรียนทุกวันเสาร์ เต็มวัน

เริ่มเปิดการศึกษา มกราคม 2565

 

หลักสูตรเหมาะกับใคร

 1. นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst)

 2. ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

 3. วาณิชธนากร (Investment Banker)

 4. นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Analyst)

 5. ผู้บริหารด้านการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer)

 6. ผู้จัดการด้านการเงิน (Finance Manager)

 7. ผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

 8. นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

 9. นักลงทุนมืออาชีพ (Professional Investor)

 10. นักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือมีฐานทางการเงิน (Qualified Investor/Affluent Investor)

 

สิทธิประโยชน์*

 1. หนังสือ AISA ในรูปแบบ e-book ฟรี

 2. หนังสือ AISA ในรูปแบบ Hard copy ในราคาพิเศษ (ส่วนลด 30%)

 3. อบรมความรู้หลักสูตร AISA ในรูปแบบ SET e-learning ฟรีครบทุกวิชา

 4. เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ Soft file

 5. Mock exam หลักสูตร AISA เมื่อเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด

 6. ทุนการสอบหลักสูตร AISA ฟรี จำนวน 1 ครั้ง

 7. ส่วนลดการสอบ 50% ในหลักสูตร AISA (กรณีสอบครั้งที่ 2)

 8. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมจากทาง SET

 9. การเข้าร่วมเสวนาแบบ Exclusive Talk

 10. วิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์ CEO CFO และผู้บริหารระดับสูง

 11. เข้าเยี่ยมชมบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทชั้นนำของประเทศ

 12. ทบทวนก่อนสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนสอบ AISA

 13. โอกาสได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานและทำงานในบริษัทหลักทรัพย์

 14. เข้าร่วมกิจกรรมกับหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตตามที่กำหนด

 15. การฝึกเขียนรายงานวิเคราะห์โดยมีที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์

 16. การใช้ Application เพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์

 17. ส่วนลด 10% ค่าหน่วยกิตสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และพนักงานบริษัทที่ร่วมเป็นพันธมิตร

 18. ศิษย์เก่าปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถโอนวิชาที่เรียนแล้วได้สูงสุด 4 วิชา

 19. สมัครลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าเทอมแรกเต็มจำนวน รับส่วนลด 5% (ภายใน 12 ธันวาคม 2564 ยึดตามปฏิทินปีการศึกษา 2564)

*หมายเหตุ รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สมัครเรียนได้ที่ >> https://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp

การติดต่อประสานงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สมัครเข้าเรียน aMBA
โทร 095-367-5512
Line ID: @gsutcc
Email: [email protected]