“มาเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ที่ต้องมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ ป.โท เศรษฐศาสตรธุรกิจ หอการค้า”

💡เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ
💡เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
💡การเรียนการสอนเป็นแบบ Mentoring, Buddying & Coaching
💡การวัดผลเน้นการประเมินจากโครงงาน ที่ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
💡ใช้เวลาเรียนจนจบ 1.5 ปี
💡มีการจัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากธุรกิจอื่น
💡รับสมัครปริญญาตรีทุกสาขา

มีการเรียนปรับพื้นฐาน เปิด 2 กลุ่ม (1) กลุ่ม Ex-MBE เรียนเฉพาะวันเสาร์เต็มวัน แบบ Block Course (2) กลุ่ม MBE เรียนเรียนเสาร์ – อาทิตย์
สมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/admission/
ข้อมูล หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ https://bit.ly/3eRRYXF
คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน : https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม LINE : @GSUTCC
WEBSITE: http://gs.utcc.ac.th
โทร : 02-6976883
หรือ คุณเพชรรัตน์ แจ้งจั่น
โทร 02-6976883
อีเมลล์ [email protected]