องค์กรในปัจจุบันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ กำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมดิจิตอล ช่องว่างที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเนื่องจากบุคลากรในองค์กรที่อาจยังไม่พร้อมและ/หรือยังไม่อาจปรับตัวเข้ากับการผสมผสานเข้ามาของนวัตกรรมดิจิตอลนี้ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีนั้น จะช่วยเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารขององค์กร ให้เข้าใจถึงการจัดการบริหารนวัตกรรมดิจิตอล และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน หลักสูตร DITM สร้างนักบริหารสายพันธุ์ใหม่ที่เข้าใจทั้งนวัตกรรมและการบริหารจัดการ

(จัดการเรียนการสอน นอกเวลาทำการ และวันเสาร์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

สมัครเรียน http://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp

ข้อมูล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

https://bit.ly/2Ry0Zf9

คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน :

https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม

LINE : @GSUTCC

หรือ

คุณกาญจนา เกรียงไกรสิริกุล

✉️ อีเมล์: [email protected]

☎️ เบอร์ติดต่อภายใน: 02-6976885