“บันไดก้าวขึ้นสู่สุดยอดนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีมืออาชีพ
ต้องที่นี่เท่านั้น ป.โท บัญชี ม.หอการค้าไทย”

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Master of Accountancy Program

หลักสูตรได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับประชาคมอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการบัญชี การตรวจสอบ และการภาษีอากร สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีโอกาสร่วมกิจกรรมพิเศษที่จัดสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจ ปูทางสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต

(จัดการเรียนการสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

💡เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้
💡หลักสูตร 2 ปี
💡สามารถขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้แม้ ไม่ได้จบบัญชีบัณฑิตมา
💡ให้คุณวุฒิทางด้านการบัญชีโดยตรง “บัญชีมหาบัณฑิต”
💡สามารถยกระดับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมืออาชีพ (CPA) ได้
💡เปิดมุมมองเเละวิสัยทัศน์ของการเป็นนักวิชาการด้านการบัญชีและนักบัญชีมืออาชีพ
💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์

สมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/admission/

คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน : https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
WEBSITE: http://gs.utcc.ac.th
โทร : 02-6976883

หรือ
คุณสุวิมล นพอมรบดี
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์ติดต่อ : 02-697-6881