งานประชุมวิชาการ

2563

งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน

วันที่จัดงาน

จัดโดย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ปิดรับบทความ/วิจัย 

สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14

วันที่จัดงาน วันที่ 8-9 กันยายน 2563

จัดโดย  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปิดรับบทความ/วิจัย  15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สถานที่จัดงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13

วันที่จัดงาน 17 – 18 ก.ย. 2563

จัดโดย  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปิดรับบทความ/วิจัย  31 พ.ค. 2563

สถานที่จัดงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

วันที่จัดงาน วันที่ 18 ธันวาคม 2563

จัดโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ปิดรับบทความ/วิจัย  19 ต.ค. 2563

สถานที่จัดงาน อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี