งานประชุมวิชาการ

2563

งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน

วันที่จัดงาน

จัดโดย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ปิดรับบทความ/วิจัย 

สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

วันที่จัดงาน วันที่ 18 ธันวาคม 2563

จัดโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ปิดรับบทความ/วิจัย  19 ต.ค. 2563

สถานที่จัดงาน อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วันที่จัดงานวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

จัดโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิดรับบทความ/วิจัย  22 ตุลาคม พ.ศ.2563

สถานที่จัดงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Scan QR code

โครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
“Thailand New Gen inventors Award 2021” (I-New Gen Award 2021)
ประจำปีการศึกษา 2564

จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

หมดเขตการรับสมัคร 30 กันยายน 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

Business Conference 2021

Business transition to the new normal การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

จัดโดย

งานบริการวิชาการเเละวิจัยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมดเขตการรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2563

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว
โดยศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
โดยส่งบทความไฟล์ word, pdf และแบบฟอร์มการส่งบทความ
แนบผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php/ rmuit_ss

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว
โดยศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
โดยส่งบทความไฟล์ word, pdf และแบบฟอร์มการส่งบทความ
แนบผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php/ rmuit_ss

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 18 ธันวาคม 2563

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม