งานประชุมวิชาการ

2564

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะทำงานจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9

วันจัดการประชุม: วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
สถานที่จัดงาน: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รูปแบบ e-Conference)

กำหนดส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2564
ส่งแบบลงทะเบียนนำเสนอผลงาน และไฟล์ผลงาน
ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ : http://ncba.utcc.ac.th/register_journal.php

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ ๑๓

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ ๑๓
The 13th Graduate Research Conference
เสริมพลัง: ต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนสู่ความยั่งยืน

วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP)

The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP)

“Rapid Change: Maintaining Well-Being in Turbulent Times”

Friday 9th July 2021

Virtual Conferences (ZOOM video webinars)

The 9th Muban Chombueng Rajabhat National Conference

MCRUNC 2021

The 9th Muban Chombueng Rajabhat National Conference

Submisison Deadline January 6,2021
Conference Period March 1,2021
Muban Chombueng Rajabhat University

 Language and Computer Center Building and Administration Building