ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ปีการศึกษา 2565

Share This Post

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565
สอบออนไลน์วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565

ตรวจสอบรายชื่อ >>คลิ๊ก<<

ลิงค์ห้องสอบWebex >>คลิ๊ก<<

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch