ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 1)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา Click >>> (ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท  **ภายในวันที่ 11 – 18 มีนาคม 2565**

**นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป**

Click >>> (ไฟล์)วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าเทอม

———————————————————————————————————————————————

 การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียน                                               วันที่ 13 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2565

หลักสูตร CEO MBA (ภาคปกติ)                           เริ่มเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565

หลักสูตร CEO MBA (ภาคเสาร์-อาทิตย์)               เริ่มเรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2565

หลักสูตร iMBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์)                    เริ่มเรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2565

หลักสูตร eMBA (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)               เริ่มเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565

**การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และตารางสอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

———————————————————————————————————————————————

 การทำส่วนลดศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า และนักศึกษาที่มีเครือญาติเป็นศิษย์เก่า)

– สำหรับศิษย์เก่า นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย พร้อมกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าสมาชิกสมาคม 500 บาท

ส่งสลิปไปที่เมลสมาคมศิษย์เก่าก่อนถึงจะทำการใส่ส่วนลดค่าหน่วยกิตอัตโนมัติ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

ใบสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย >> https://forms.gle/o17a4tLoHFHXNxe49

– สำหรับเครือญาติ นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย และติดต่อกลับบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 095-367-5512 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

———————————————————————————————————————————————

 การทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาส่งไฟล์รูปถ่ายสีมาที่ email : [email protected] พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ชื่อหลักสูตรและกลุ่มวิชาของนักศึกษา

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการทำบัตรนักศึกษา ดังนี้  Click >>>  การทำบัตรนักศึกษา

———————————————————————————————————————————————

 การส่งเอกสารการสมัคร

สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 หรือทางอีเมล์ ได้ที่

[email protected] โดยระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (สแกนรวมเอกสารทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ และ ส่งเป็นไฟล์ pdf. เท่านั้น)

 

หลักฐานการสมัครมีดังนี้ (เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับให้ครบถ้วน)

  1.  ใบสมัคร print จากเว็บไซต์ http://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp(เซ็นชื่อตรงช่องผู้สมัครด้วยนะคะ)
  2.  ใบเสร็จชำระค่าสมัครเรียน 900 บาทหรือ หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท
  3.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
  6. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือสำคัญจบ 1 ชุด
  7. สำเนาทรานสคริปต์ 2ชุด
  8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 2ชุด (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch