ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 1)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา Click >>> (ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท  **ภายในวันที่ 11 – 18 มีนาคม 2565**

**นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป**

Click >>> (ไฟล์)วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าเทอม

———————————————————————————————————————————————

 การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียน                                               วันที่ 13 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2565

หลักสูตร CEO MBA (ภาคปกติ)                           เริ่มเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565

หลักสูตร CEO MBA (ภาคเสาร์-อาทิตย์)               เริ่มเรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2565

หลักสูตร iMBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์)                    เริ่มเรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2565

หลักสูตร eMBA (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)               เริ่มเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565

**การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และตารางสอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

———————————————————————————————————————————————

 การทำส่วนลดศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า และนักศึกษาที่มีเครือญาติเป็นศิษย์เก่า)

– สำหรับศิษย์เก่า นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย พร้อมกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าสมาชิกสมาคม 500 บาท

ส่งสลิปไปที่เมลสมาคมศิษย์เก่าก่อนถึงจะทำการใส่ส่วนลดค่าหน่วยกิตอัตโนมัติ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

ใบสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย >> https://forms.gle/o17a4tLoHFHXNxe49

– สำหรับเครือญาติ นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย และติดต่อกลับบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 095-367-5512 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

———————————————————————————————————————————————

 การทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาส่งไฟล์รูปถ่ายสีมาที่ email : [email protected] พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ชื่อหลักสูตรและกลุ่มวิชาของนักศึกษา

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการทำบัตรนักศึกษา ดังนี้  Click >>>  การทำบัตรนักศึกษา

———————————————————————————————————————————————

 การส่งเอกสารการสมัคร

สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 หรือทางอีเมล์ ได้ที่

[email protected] โดยระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (สแกนรวมเอกสารทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ และ ส่งเป็นไฟล์ pdf. เท่านั้น)

 

หลักฐานการสมัครมีดังนี้ (เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับให้ครบถ้วน)

  1.  ใบสมัคร print จากเว็บไซต์ http://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp(เซ็นชื่อตรงช่องผู้สมัครด้วยนะคะ)
  2.  ใบเสร็จชำระค่าสมัครเรียน 900 บาทหรือ หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท
  3.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
  6. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือสำคัญจบ 1 ชุด
  7. สำเนาทรานสคริปต์ 2ชุด
  8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 2ชุด (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch