หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) มีรูปแบบของการเรียนการสอนเชิงวิเคราะห์ทฤษฎี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ด้วยเนื้อหาของบทเรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรยังมุ่งเน้นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรง ผ่านการศึกษาดูงานเพื่อเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ ความคิด ในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารในองค์กร รวมถึงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

(จัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข การค้นคว้าอิสระ)

รับสมัคร      –
สัมภาษณ์    –
ค่าเล่าเรียน  242,750 บาท