หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในยุคโลกดิจิทัล (Digital Leadership) เรียนรู้แนวคิดที่ฉีกตำราบริหารธุรกิจอย่างสิ้นเชิง (Disruption) ด้วยกรณีศึกษาและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ แนวทางการพัฒนาโมเดลธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Innovative and Creative Business Model) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดโลกที่ไร้พรมแดน และตลาดเกิดใหม่ (Globalization and Emerging Markets) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน

(จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข การค้นคว้าอิสระ)

รับสมัคร      –
สัมภาษณ์    –
ค่าเล่าเรียน  242,750 บาท

รายละเอียดหลักสูตร