หลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ในตัวคุณ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมั่นใจ โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก และสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยเข้าร่วมเวทีการประชุมนานาชาติ

(จัดการเรียนการสอนภาคเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 54 หน่วยกิต แผนการศึกษาแบบทำดุษฎีนิพนธ์)

รับสมัคร      –
สัมภาษณ์    –
ค่าเล่าเรียน  868,950 บาท

รายละเอียดหลักสูตร