ปวีณ์มาศ สุวรรณกาญจน์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

“ดีใจและภูมิใจมากที่ได้เป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปี และมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียนการสอนที่เน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อส่งบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ นำทีมโดยท่านอธิการบดี และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ตามปณิธานของคณะผู้ก่อตั้งฯ “วิทยาลัยมิได้ตั้งขึ้นมาเพื่อหากำไร หากเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของหอการค้าไทยที่จะสนับสนุนนโยบายของการส่งเสริมการค้าของรัฐบาล ด้วยการสร้างกำลังคนที่มีความสามารถให้เพิ่มขึ้น”

 

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี – ภาษีอากร (บมจ. ซิกน่าประกันภัย)

กรรมการผู้จัดการ บจก.ปานพิมพ์การบัญชีและที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

ASEAN CPA Thailand