คุณสมภาค กิรติพงษ์วุฒิ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การตรวจสอบภายใน

“ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณาจารย์หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการตรวจสอบภายใน ที่ได้มอบองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในที่สามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพรวมทั้งพัฒนาตนเองไปสู่การได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA) “

 

ผู้จัดการทั่วไปสายตรวจสอบภายใน บริษัทในเครือ ส ขอนแก่น