คุณพงษ์เทพ ทองมี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต IE MBA รุ่น 2

“นับเป็นช่วงเวลาและโอกาสอันวิเศษที่ได้มาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต IE MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากท่านอาจารย์หลาย ๆ ท่าน อีกทั้งได้รับมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นความสุขใจที่ได้มาศึกษาที่นี่“