คุณปวรพล สอนระเบียบ

“หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหลักสูตรที่เปิดโลกทัศน์และกระบวนการคิด ให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญและดูแลนักศึกษาดีมากครับ”