คุณนภดล อังคณาวิศัลย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน

“สิ่งที่ได้จากการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนี้มีมากกว่าองค์ความรู้แค่ในทฤษฎี แต่ทางอาจารย์ได้ฝึกให้รู้จักการคิด การประยุกต์ใช้ความรู้จริงๆ ทั้งในด้านการทำงานและการใช้ในชีวิตประจำวัน เหมือนเป็นการได้เติมเต็มและพัฒนาต่อยอดจากความรู้ที่เรามีอยู่แล้วในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ สนุก และทำให้เราอยากเรียนรู้ไปในทุกๆครั้ง ดีใจที่ได้เรียนที่นี่ครับ“