คุณจตุพร ญาณนิธิกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการเงิน

“ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการเงินของหอการค้าไทย เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งได้ศึกษากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการมานาน หากเรามีความตั้งใจจริง และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา สาขานี้ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะสามารถนำมาใช้ทำงานได้จริง และเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ ”