โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

Share This Post

ในรายวิชา MN501 การจัดการโซ่อุปทาน โดยมีอาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ นำนักศึกษากลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 12 และ 13 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch