โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Share This Post

วันที่ 7-12 และ วันที่ 8-13 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิชชินคัพ โรงงานผลิตเบียร์คิริน (Kirin Beer Village) และโรงงานกำจัดขยะในโตเกียว (Shin-Koto Incineration Plant)

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch