โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA)

Share This Post

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA)
โดยมี อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ นำทีมพาตัวแทนนักศึกษาจิตอาสา เดินทางไปยัง จ.กาญจนบุรี ร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงพัฒนามัสยิดอะฮ์ลิสซุนนะห์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยเหล่านักศึกษาได้ระดมเงินทุน และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างห้องน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ รวมถึงช่วยกันทาสีภายในและภายนอกมัสยิด กิจกรรมนี้นักศึกษาได้ความสามัคคีและอิ่มบุญกลับบ้านกันถ้วนหน้า

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Activities & Events

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซิกซ์ตี้ทรี จำกัด, เลขาธิการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และ ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) มาบรรยายในหัวข้อบรรยายใน หัวข้อ “ประเด็นในปัจจุบันและความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ของธุรกิจอีเว้นท์” รายวิชา GT523 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและอีเว้นท์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 13.-16.00 น ห้อง 5501

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ บรรยา

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch