แจ้งยกเลิกการสอบข้อเขียนทดสอบวิชาปรับความรู้พื้นฐาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

Share This Post

ด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย ขอแจ้งยกเลิกการสอบข้อเขียนทดสอบวิชาปรับความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  ในวันเสาร์ที่  28  มีนาคม 2563  โดยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนวิชาปรับความรู้พื้นฐานมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch