หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Share This Post

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

สอบ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)

 

>>> กลุ่มวิชาการจัดการ

>>> กลุ่มวิชาการตลาด

>>> กลุ่มวิชาการเงิน

>>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

>>> กลุ่มวิชาการประกอบการ นวัตกรรมธุรกิจ เเละผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

>>> กลุ่มวิชาการจัดการ เเละการตลาด เรียนเฉพาะวันเสาร์

>>> กลุ่มวิชาการจัดการ เเละการตลาด เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 

 

*ในการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรฯจะทำการติดต่อกับผู้สัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่ประกาศ

**ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น.

ที่ https://gs.utcc.ac.th/  หรือ email ของท่าน

***ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบ email ของท่าน เพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางหลักสูตรฯ

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch