หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (Summer รอบ 1) 

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 2563 (Summer รอบ 1)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

————————————————————————————————————-

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

**ภายในวันที่ 4 – 11 พฤษภาคม 2563**

**นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป**

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

—————————————————————————————————————

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียนวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ชำระเงินในวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ : สำหรับตารางเรียน ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

—————————————————————————————————————

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และค่าเทอม

>> วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าเทอม ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย

>> วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าเทอม ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์

—————————————————————————————————————

การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

ทางหลักสูตรจะดำเนินการทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % ให้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ในช่วงระยะเวลาก่อนการเปิดภาคเรียน ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆผ่านช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ gs.utcc.ac.th

2. Email ของนักศึกษา

*หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 095-367-5512

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch